دات خبر فارسی شهری

توجیح درسته یا توجیه+املای صحیح و معنی

املای توجیح درسته یا توجیه ؟ معنی توجیه معنی توجیح و املای صحیح کلمات

املای توجیح درسته یا توجیه ؟ معنی توجیه معنی توجیح و املای صحیح کلمات


بنا بر فرهنگ نامه معین "توجیه" درست است  و معنای آن این چنین است: توجیه

(تُ) [ ع . ] (مص م .) 1 - کسی را به سوی دیگری فرستادن .2 - نیک بیان کردن مطلبی . 3 - (عا.) سعی در موجه جلوه دادن کار یا حرف نابجا.

 

به گزارش دات خبر به نقل از سمپادیا:
 توجیه درسته، نه توجیح/طوجیه/طوجیح × دوستان پرسیدند
به گزارش دات خبر به نقل از لغت نامه دهخدا: توجیه کردن . [ ت َ / تُو ک َ دَ ](مص مرکب ) موجه ساختن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)

املای صحیح کلمات پرکاربرد:

مزخرف درسته، نه مضخرف/مذخرف

توجیه درسته، نه توجیح/طوجیه/طوجیح × دوستان پرسیدند: مطمئنی؟ بله! توجیه از ریشه “وجه” میاد، به معنای موجه نشون دادن

اتلاف درسته، نه اطلاف

اطلاق درسته، نه اتلاق

تلقی درسته، نه طلقی

لوث(lows) درسته، نه لوص/لوس

منتظر درسته، نه منتضر/منطضر/منطظر

حاوی درسته، نه هاوی

معضل درسته، نه معظل/معزل/معذل

استیضاح درسته، نه اصتیظاح/استیظاح/استیزاح(استیزاح = مسخره کردن)

موثق درسته، نه موسق/موصق

تطبیق درسته، نه تتبیق/طتبیق

زل زدن درسته، نه ذل/ظل/ضل زدن

افتضاح|فضاحت درسته، نه افتزاح/افتظاح|فزاحت/فظاحت

نظافت درسته، نه نضافت/نزافت

قباحت درسته، نه قباهت

تلقین درسته، نه طلقین

حلاجی درسته، نه هلاجی

مستفیض درسته، نه مصتفیض/مستفیظ/مصطفیض/مثتفیظ/مثطفیظ/مثتفیض/مثتفیض

اتاق درسته، نه اطاق

طاق درسته، نه تاق

لواط درسته، نه لوات

لات درسته، نه لاط

حرص درسته، نه حرس/هرص/هرس

مضحک درسته، نه مظحک/مزحک

منظور درسته، نه منضور  

 


امروز سه شنبه

03 مرداد 1396

2017 July 25

دریافت اخبار اختصاصی هر استان
Iran Map

بر روی نقشه کلیک کنید

دیگران چه میخوانند؟
ویژه خبرگزاری ها
مشاهده همه وب سایت ها
خبرنامه سفارشی

جدیدترین اخبار روز در ایمیل شما :

عضویت / لغو عضویت